Sopimusehdot

Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot

Nämä 14.6.2011 hyväksytyt päivitetyt sopimusehdot ovat Matkailun teemaryhmän YTR ja
kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

1 §. Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan sopimukseen, kun maaseutumatkailuyrittäjä
tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle
maaseutumatkailupalveluja. Ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun
maaseutumatkailupalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2 §. Määritelmä
Maaseutumatkailu palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa
a) majoitusta;
b) majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden kannalta oleellinen;
taikka
c) yhtä tai useampaa seuraavista ohjelmallisista palveluista; ruokailua, pito-, juhla- ja
kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten kalastus-, hiihto-,
vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja
koulutusta. (Valmismatkalain mukaisiin matkapaketteihin sovelletaan valmismatkalakia ja sen
nojalla laadittuja yleisiä valmismatkaehtoja.)

3 §. Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan
saatavilla ja hän on sen jälkeen suorittanut vähintään ennakkomaksun.

4 §. Maksuehdot
Mikäli palvelu varataan viimeistään 28 vrk ennen sen alkamispäivää, suoritetaan ennakkomaksuna
25% palvelun kokonaishinnasta 7 vrk:n kuluessa varauksesta, kuitenkin niin, että palvelun koko
hinta suoritetaan aina viimeistään 28 vrk ennen palvelun alkamista. Jos varaus tehdään
myöhemmin, suoritetaan palvelun koko hinta sitä varattaessa.

Jos varaus tehdään puhelimitse, maksu (ennakkomaksu tai jos kuluttajan on edellä sanotun
mukaisesti maksettava varausta tehdessään palvelun koko hinta) on suoritettava kahden
pankkipäivän kuluessa yrittäjän ilmoittamalle tilille. Maksuosoitukseen on merkittävä myös
palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja yrittäjän mahdollisesti
antama varausnumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys
suoritetusta maksusta.

Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja
sopimus puretuksi. Yrittäjän on viivytyksettä ilmoitettava asiakkaalle sopimuksen purkautumisesta
ja palautettava mahdolliset maksusuoritukset vähennettynä peruutuskuluilla pykälän 5 mukaisesti.

5 §. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus
Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu
vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, tai häntä kohtaa muu vakava tapahtuma,
esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle kuten asunnon palo (ylivoimainen este), jonka
johdosta olisi kohtuutonta vaatia häntä osallistumaan tuotteeseen/lomaan/matkaan, on
asiakkaalla oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä
toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan
palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.
Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus, tapaturma tai muu
tapahtuma on osoitettava luotettavalla todistuksella.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,
a) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla etukäteen ilmoitetut toimituskulut;
b) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla
25% palvelun kokonaishinnasta;
c) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla
50% palvelun kokonaishinnasta.

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista
siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.
Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua
vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä
kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän
ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun
asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu
oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana,
jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei
tulisi perille.

Mikäli yrittäjä saa myydyksi peruutetun palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan
asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta.
Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut
toimituskulut (20 euroa). Maksupalautus tehdään vastaavalla maksutavalla (verkko-/korttimaksu tai tilisiirto)
kuin alkuperäinen varaus.

6 §. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus
Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen
este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko, toiminnan loppuminen tai
muu näihin verrattava ennalta arvaamaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa
palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta tai
jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.
Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

7 §. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on
markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8 §. Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle
aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun
elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä
asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.
Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennaltaarvaamattomasta
syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi
voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle
esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää
mahdollisimman pieneksi.

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ymmärrettäviä
ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä
varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista,
jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.
Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät
voimassaolevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, ajokortti, aseenkantolupa ja tosite
kalastuksenhoitomaksusta. Yrittäjä ei ole vastuussa asiakkaan matkalla tarvitsemista
vapaaehtoisista vakuutuksista vaan asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta
esim. peruutusturvan osalta.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä
perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

9 §. Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen
mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset
huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä
kirjallisesti yrittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.